Декларація Відповідальності Людини

Працюючи на світовому рівні як член Наглядової ради Міжнародної академії мистецтва та науки ще на початку 2010-х Богдан Гаврилишин дійшов висновку, що світ не є здоровий і що для того, щоб змінити ситуацію, потрібно брати на себе відповідальність на всіх рівнях. У 2014 році пан Богдан створив Декларацію відповідальності людини, про яку сьогодні говорили в Українському домі в Давосі.

Пропонована Декларація Відповідальності Людини

Підготована проф. Б.Д. Гаврилишиним

 

 1. Говори правду, будь чесним, дій згідно з моральними та етичними принципами.

 

 1. Підтримуй своє здоров’я у якнайкращому стані, щоб не обтяжувати суспільство витратами на твоє лікування.

 

 1. Вчися, розвивай свої таланти, здібності, навики протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства.

 

 1. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе.

 

 1. Будь вільною людиною, тобто будь сам суддею того, що є правда, а що ні, що є добре, а що зле. Водночас продовжуй випробовувати свій розсудок, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним принципам.

 

 1. Прагни до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади.

 

 1. У прагненні реалізації своїх прав, не обмежуй прав інших членів суспільства.

 

 1. Вирішуй якнайбільше проблем та питань на індивідуальному, сімейному, громадському рівнях, щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління.

 

 1. Обов’язки людини до сім’ї:

–     Бережи культурну спадщину своїх предків;

–     Стався до батьків з любов’ю та повагою, за потреби допомагай їм;

–     Стався до братів та сестер як до кращих друзів.

 

 1. Батьків до дітей:

–     Люби своїх дітей, виховуй в них етичні та моральні цінності;

–     Сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів та особистостей, виховуй їх як вільних людей.

 1. До суспільства:

–     Допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги;

–     Сприяй добробуту усіх членів суспільства;

–     Зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною усієї світової спільноти.

 

 1. До довкілля:

–     Економно та розумно використовуй всі ресурси, уникай забруднення біосфери. Допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття.

 

 1. До країни:

–     Будь законослухняним;

–     Допомагай своїй країні в рамках власних можливостей підтримувати пріоритет загального блага: повної політичної свободи, адекватного рівня економічного добробуту для усього населення, соціальної справедливості, здорового довкілля.

 

 1. До майбутніх поколінь:

–     Залиш навколишнє середовище у кращому стані, ніж отримав: із збільшеним культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутні покоління бути більш ефективним у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах суспільства.

 

 1. До світу:

–     Будь толерантними та стався з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв;

–     Вивчай різні мови та хоча б базові речі про інші цивілізації;

–     Сприяй розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці і чесної торгівлі.

Proposed Declaration of Human Obligations

Prepared by professor Bohdan Hawrylyshyn 

 1. Speak the truth, be honest, act according to moral ethical standards.
 2. Maintain your health in the best possible state in order not to burden the society with the cost of your healthcare.
 3. Learn, develop your talents, capabilities, competence throughout your life to be a productive member of the society.
 4. Treat others as you want others to treat you.
 5. Be a free person, i.e. the ultimate judge of what is true and what is not, what is good and what is bad, yet keep testing your judgment to make sure that it is in line with moral, ethical principles.
 6. Search for harmony between your private, professional, social lives, and that as part of the community.
 7. While seeking to ascertain your rights, avoid constraining other members of the society to ascertain theirs.
 8. Solve as many problems, issues as possible at individual, family, community levels to lighten the burden and cost of governance.
 9. To family:
 • Cherish cultural heritage from your predecessors.
 • Treat parents with love and respect, help them if needed.
 • Deal with siblings as if they were your best friends.
 1. To parents:
 • Love your children, inculcate in them ethical moral values.
 • Facilitate their education and development of their talents and personalities as free people.
 1. To community:
 • Relate to people and communities with respect and empathy.
 • Help the community to be effective in supplying all services, such as primary education, healthcare, social services.
 • Contribute to the well being of all members of the community.
 • While maintaining your identity, be consciously part of the whole world community.
 1. To the environment:
 • Use all resources sparingly, avoid pollution of the biosphere. Help preserve the biological and zoological diversity.
 1. To your country:
 • Obey the laws of the country.
 • Help your country in line with your ability/capacity to maintain the priority of the common good: full political freedoms, a certain level of economic well-being of the whole population, social justice, healthy environment.
 1. To future generations:
 • Leave the physical environment in a better state than inherited: with enhanced cultural heritage, values, to enable future generations to be more effective in political, economic, social, cultural aspects of their societies.
 1. To the world:
 • Protect and promote resilience, creativity and equal opportunities for all.
 • Be tolerant and respectful of all races, ethnics, religions, languages.
 • Learn some languages and at least basic things about other civilizations.
 • Promote the understanding of the diversity of civilizations, their values, thus peaceful cooperation and fair trade.